ÁSZF

I

I. ÁLTALÁNOS ADATOK


A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a  Vendégváró Vendégfogadó Kft. és a Szolgáltató által a www.feszekcsarda.hu Honlapon (a továbbiakban: 'Honlap') keresztül nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő felhasználó (a továbbiakban: Felhasználó) jogait és kötelezettségeit tartalmazza (a Szolgáltató és Felhasználó a továbbiakban együttesen: Felek).


Alapadatok:


 


Feszek Csárda


 


Cégnév: Vendégváró Vendégfogadó Kft.


Székhely: (1136 Budapest, Pannónia utca 19. 1. em. 4.)


Cégjegyzékszám: 01-09-301151


Adószám: 26086974241


 


1.1. A www.feszekcsarda.hu aloldalin keresztül történő foglalási megállapodások elektronikus úton megkötött szerződéseknek minősülnek, amelyekre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet (a Kormányrendelet) rendelkezései vonatkoznak. A Jelen Általános Szerződési Feltételekben nem szabályozott kérdések tekintetében a jelen pontban rögzített, valamint a foglalási megállapodásokra vonatkozó mindenkor hatályos egyéb jogszabályok az irányadóak.


1.2. Szolgáltató lehetővé teszi, hogy a Felhasználók emailen keresztül ertekesites@gastland.hu,gastlandm1@gastland.hu a vendégek  Szolgáltató által üzemeltetett éttermekben a szabad asztalok közül asztalt foglaljanak (a továbbiakban: 'Foglalási Megállapodás'). A foglalási szolgáltatást bárki jogosult igénybe venni, amennyiben elmúlt 18 éves, és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF-ben foglaltakat.


1.3. Az étterem Honlapon található étlapja és itallapja valamint az árak a Szolgáltató szolgáltatásának jellege miatt időközönként változhatnak. Szolgáltató kimondottan törekszik arra, hogy mindig aktuális tartalmat és árakat jelenítsen meg, ugyanakkor a Foglalási Megállapodások előzetes megkötésére tekintettel az étlap és itallap változtatás jogát a Szolgáltató fenntartja.


1.4. Szolgáltató és a Felhasználó között a szerződés elektronikusan az asztalfoglalásra vonatkozóan a visszaigazoló email megküldése után jön létre.


1.5. A megkötött szerződés írásban foglaltnak minősül. A szerződés írásban tárolt adatai megegyeznek a foglalás adataival. A szerződéskötés és a kapcsolattartás nyelve magyar.


Szolgáltató , hogy a Foglalási Megállapodásra a kellékszavatosságra és jótállásra vonatkozó rendelkezések nem alkalmazandók.


II. FOGLALÁS MENETE


2.1. Az emailen elküldött vagy a kapcsolat menüpont alatt kitölthető táblázatban kérjük megadni a nevet, telefonszámot,  a lefoglalni kívánt dátumot és időpontot, valamint a személyek számát. Elektronikus úton legfeljebb 18 fő részére foglalható asztal, 18 fő feletti asztalfoglalásra kizárólag előzetes telefonos illetve személyes egyeztetést követően van lehetőség.


2.2. Felhasználó kijelenti, hogy a jelen ÁSZF-et, a Fontos Tudnivalókban rögzített tájékoztatást és a Honlapon közzétett Adatkezelési szabályzat feltételeit megismerte és elfogadja, az Adatkezelési szabályzatban foglalt adatkezelésekhez hozzájárul.


2.3. A foglalási díjat 15 fő alatt nem kérünk, melynek összege 15.000,- Ft (amely az általános forgalmi adót tartalmazza), és amely a foglalást biztosító előleg. A foglalási díj a Szolgáltató által üzemeltetett étteremben a foglalás alapján történő fogyasztásra vonatkozó számla ellenértékébe 100%-ban beszámításra kerül.


III. A FOGLALÁS LEMONDÁSA


3.1. A Felhasználó jogosult a foglalás lemondására. Amennyiben a foglalás lemondása a lefoglalt időpontot megelőző 48 órát megelőzően történik, a foglalási díj összege visszautalásra kerül a Felhasználó részére. Amennyiben a foglalás lemondása a lefoglalt időpontot megelőző 48 órán belül történik, abban az esetben Szolgáltató meghiúsulási kötbér jogcímén jogosult megtartani a foglalási díj összegét.


3.2. Amennyiben a foglalás ellenére a lefoglalt időpontban a Szolgáltató technikai hiba, vagy a Szolgáltatónak felróható egyéb hiba miatt nem tudja az asztalt biztosítani, a foglalási díj összege a Felhasználó választása szerint visszautalásra kerül, vagy a Felhasználó jogosult új foglalási időpontot választani.


3.3. A 45/2014 Kormányrendelet 29. § l) pontja alapján a Felhasználót a Foglalási Megállapodástól történő elállási jog nem illeti meg.


IV. FIZETÉSI FELTÉTELEK


4.1. A foglalási díj kiegyenlítése készpénzben vagy átutalással történik. A foglalási díj kifizetése a visszaigazoló emaillel válik esedékessé. A foglalási díjat a Szolgáltatóval szerződéses kapcsolatban álló pénzügyi szolgáltató a Felhasználó által megadott bankkártya számlájára terheli.


V. ADATBEVITELI HIBÁK JAVÍTÁSA


5.1. Szolgáltatót a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető problémákért, hibákért semminemű felelősség nem terheli. A Felhasználónak a foglalás bármely szakaszában és a foglalás Szolgáltató részére való elküldéséig a bármikor lehetősége van az adatbeviteli hibák javítására a foglalási felületen.


VI. SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSE


6.1. A Felhasználó személyes adatainak kezelésére vonatkozó részletes szabályokat a http://www.feszekcsarda.hu/ /adatvedelem  találja.


VII. FELELŐSSÉG


7.1. A Honlapon található információk jóhiszeműen kerültek felhelyezésre, azonban azok kizárólag tájékoztató célt szolgálnak, az információk pontosságáért, teljességéért Szolgáltató nem vállal felelősséget.


7.2. A Felhasználó a Honlapt kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő és nem a Szolgáltató szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartása vagy bűncselekménye által okozott vagyoni és nem vagyoni, közvetlen vagy közvetett károkért. A Szolgáltató kizárja a felelősségét harmadik személy általi bűncselekmény által okozott vagyoni és nem vagyoni károkért.


7.3. Szolgáltató kizár minden felelősséget a Honlap használói által tanúsított magatartásért. A Felhasználó teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, Szolgáltató ilyen esetben teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése végett.


.7.4. A Felhasználók által a Honlap használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat a Szolgáltató jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a Szolgáltató jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni.


7.5. Amennyiben a Felhasználó a Honlapon kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt haladéktalanul jelezni Szolgáltatónak. Amennyiben Szolgáltató jóhiszemű eljárása során a jelzést megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére vagy annak módosítására.

VIII. SZERZŐI JOGOK


8.1. Szolgáltató a www.gastlandbistrok.hu honlap tulajdonosa és üzemeltetője ,így megilleti minden olyan jog (ideértve a szerzői és egyéb jogokat), amelyek alapján az említett weboldallal és annak tartalmával (különösen, de nem kizárólagosan annak megjelenítésével, az azon található adatbázisokkal, illusztrációkkal, tájékoztatókkal, stb.) jogszerűen rendelkezhet. A Felhasználók a látogatás időtartama alatt kötelesek betartani a kapcsolódó jogszabályokat és a jelen Szabályzat rendelkezéseit, emellett nem csorbíthatják sem Szolgáltató sem más Felhasználók jó hírét és jogait. Így különösen a Felhasználó:


- nem használhatja a honlap egészét vagy annak egyes egyedi részeit más célra, csak saját használatra, vagyis nem másolhatja, nem töltheti le, illetve nem terjesztheti a honlap tartalmát olyan mértékben, amely meghaladja saját szükségleteit;


- nem zavarhat és/vagy akadályozhat más Felhasználókat a honlap használatában;


- nem nyúlhat hozzá semmilyen módon a honlap tartalmához, illetve műszaki jellegét sem változtathatja meg Szolgáltató jóváhagyása nélkül;


- nem zavarhatja meg a honlap biztonságát;


- nem használhatja a honlapot kéretlen üzenetek (spam) vagy láncüzenetek küldésére;


- nem küldhet vírusokat, illetve veszélyes vagy kártékony programokat a honlapra;


- nem küldhet olyan üzeneteket a honlapra, amely vírusokat, illetve veszélyes vagy kártékony programokat tartalmaznak;


- nem hozhat létre álüzeneteket valamely Felhasználó identitásának meghamisítása céljából.


 


IX. JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK


9.1. Panaszügyintézés


A Felhasználó a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:


Ügyfélszolgálat:


Feszek Csárda
Cégnév: Vendégváró Vendégfogadó Kft.


Székhely: (1136 Budapest, Pannónia utca 19. 1. em. 4.)


Cégjegyzékszám: 01-09-301151


Adószám: 26086974241


Tel: 06 (24) 446 484


Email: ertekesites@gastland.hu


 


A hatályos jogszabályok értelmében a szóbeli panaszt (az étteremben) a Szolgáltató azonnal kivizsgálja, és szükség szerint orvosolja, amennyiben a panasz jellege ezt megengedi. Ha a Felhasználó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, akkor a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát


-        személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben azt a Felhasználónak átadja,


-         telefonon közölt szóbeli panasz esetén azt a Felhasználónak legkésőbb az írásbeli panaszról szóló részben meghatározott érdemi válasszal egyidejűleg megküldi, és a továbbiakban az írásbeli panaszra vonatkozóan rendelkezések szerint jár el.


A telefonon közölt szóbeli panaszt a Szolgáltató kötelezően egy egyedi azonosítószámmal látja el, ami a panasz visszakereshetőségét segíti. Ezt a számot a Szolgáltató a Felhasználóval köteles közölni.


A Szolgáltató az írásbeli panaszt a beérkezését követően harminc napon belül köteles megvizsgálni és érdemben megválaszolni továbbá intézkedni arról, hogy a válasz a Felhasználóhoz eljusson. Ha a panaszt a Szolgáltató elutasítja, köteles álláspontját az elutasításra vonatkozó érdemi válaszában megindokolni.


A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát a Szolgáltató köteles öt évig megőrizni.


A Szolgáltató a Felhasználó által előterjesztett kifogásokat a 9.1. pontban megadott közvetlen elérhetőségeken fogadja.


9.2. Egyéb jogérvényesítési lehetőségek


Amennyiben a Szolgáltató és a Felhasználó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a Felhasználó számára:


- Bejegyzés a vásárlók könyvébe. A vásárlók könyve a Szolgáltató éttermében elérhető. Az ide írt bejegyzésekre a Szolgáltató 30 napon belül írásban válaszol.


- Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál. Amennyiben a Felhasználó fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról.


- Békéltető testület. A szolgáltatás minőségével, biztonságosságával és a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, valamint a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából a Felhasználó eljárást kezdeményezhet a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testületnél illetve fordulhat a Szolgáltató székhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő békéltető testülethez. Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.


Budapesti Békéltető Testület elérhetőségei:


Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.


Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.


E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu


Központi telefonszám: +36 1 488 2186


Fax: +36 1 488 2131


Bírósági eljárás. A Felhasználó jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 1952. évi III. rendelkezései szerint.


X. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK


10.1. Szolgáltató által üzemeltetett Honlap biztonsági foka megfelelő. A Honlap használata feltételezi a Felhasználó részéről az internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását.


10.2. Szolgáltató nem felelős semmilyen kárért, amely a Honlapra való csatlakozás miatt következett be. A Felhasználót terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.


10.3. A Szolgáltató nem veti alá magát semmilyen magatartási kódex rendelkezéseinek.


10.4. Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani. Az esetleges módosítás a Honlapon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba.


Adatkezelési beállítások

Weboldalunk az alapvető működéshez szükséges cookie-kat használ. Szélesebb körű funkcionalitáshoz (marketing, statisztika, személyre szabás) egyéb cookie-kat engedélyezhet. Részletesebb információkat az Adatkezelési tájékoztatóban talál.